Guest Post: Helpfulness & Being Kind

Guest Post: Helpfulness & Being Kind

Hjälpsamhet & Att Vara Godhjärtad

Att hjälpa andra behöver inte betyda att man måste göra någoting stort. Det viktigaste är att förstå att alla kan bidra med något, litet som stort. Idag ser vi t.ex. många tiggare i samhället som varken har ett hem, mat eller kläder. Sorgligt nog så är det fortfarande tusentals personer som inte vågar gå fram och bidra med någon krona på grund av att de har alldeles för mycket fördomar om tiggeri. Detta måste få ett abrupt slut och folk i Sverige måste börja öppna upp ögonen och visa sina hjärtan.

Varför finns det då vissa människor som bryr sig om omgivningen och hjälper varandra? Svaret är enkelt enligt mig. Människor hjälper varandra för att världen ska bli bättre och för att alla ska känna sig som en del av den. Enligt mig så hjälper vi varandra för att förbättra samhället och höja både oss själva och andra. Många tänker att det kunde lika gärna ha varit jag som var i den sitsen, och väljer därför att visa sin empati genom att t.ex. skänka några kronor till en tiggare eller låna ut sin mobil till någon som inte äger en. Det handlar om att ge kärlek och bry sig. Du som person stärker din självkänsla och självbild genom detta, samt att du ser dina medmänniskor som om de vore dina familjemedlemmar.

Allt det här gör vi för att dels undvika konflikter, men också för att visa ödmjukhet samt förståelse för att alla människor är lika mycket värda. Vi vill helt enkelt skapa en snäll och trygg värld där alla kan få hjälp. Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Texten skriven av: Victoria Jonsson (Snapchat: victoriaswe)

Helpfulness & Being Kind

Helping others don’t necessarily mean that you have to do something big. The most important thing to understand is that everyone can contribute with something, big or small. Today we often witness, for example, beggars in our society who have neither a home, food nor clothes. Sadly, there’s still thousands of people who don’t dare to go up and give just a penny, because they have too many preconceptions about begging. This must come to an abrupt end and people in Sweden must start to open up their eyes and show their hearts.

Why is there then, some people who do care about the environment and do help others? The answer is very simple to me. People help each other so the world becomes better and to make sure that everyone feels like a part of it. According to me, we help each other to improve the community, raise ourselves as well as others. Many people think that it could just as easily have been them who were in that seat, and therefore chooses to show their empathy by, for example, giving some coins to a beggar or lend their phone to someone who doesn’t own one. It’s about giving love and care. You as a person strengthen your self-esteem and self-image through this as well and you start to see your fellow human beings as if they were your family members.

All this stuff we do to both avoid conflicts, to show humbleness and to understand that all people are equal. We simply want to create a good and safe world where everyone can get help. No one can do everything but everyone can do something!

Text written by: Victoria Jonsson (Snapchat: victoriaswe)

Följ: